Affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT)

Affektfokuserad psykoterapi är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om affekter och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi.

Affekterna är människans starkaste motivationsfaktor för vårt beteende. Affekter kan motivera oss till ett hälsosamt och adaptivt (funktionellt) beteende men också till ett ohälsosamt och maladaptivt (icke funktionellt) beteende.

När människan är oförmögen att lyssna till och använda sig av sina affekter (känslor som glädje, sorg, rädsla ect. ) kan hen utveckla och eller skapa beteenden som icke är funktionella. Denna oförmåga att använda sin affekt adaptivt är vanligtvis icke medveten och kan leda till det som ofta kallas som en psykodynamisk inre konflikt.

Syftet med AFT är att vara medveten om sina affekter/känslor som förmodar skapar problem, och vara mer närvarande i affekterna/känslorna för en mer funktionell utgångspunkt i beteenden. Att minska symtom och lidande samt förebygga att de återkommer.

Terapiform

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en evidensbaserad terapiform som grundas på inlärningsteorier om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön.  KBT bygger även på kognitiv teori som utgår från att tankar påverkar känslor och beteenden. Ett antaganden inom KBT:n är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. 

Syftet med KBT är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man förmodar skapar psykologiska problem med mer funktionella. Att minska symtom och lidande samt förebygga att de återkommer.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT).

Mentalisering kan beskrivas som förmågan att ha medkänsla både med sig själv och med andra.

Mentalisering kan beskrivas som förmågan att ha medkänsla både med sig själv och med andra, och att kunna sätta sig in i och reflektera över både ens eget och andras känsloliv.

Målet med MBT är att stärka denna förmåga, som ofta brister.